IMAF: Activitats fisiques per joves i adults 2012 - 2013

0

Fes clic per engrandirACTIVITATS FÍSIQUES PER A JOVES/ADULTS CURS 2012/13 IMAF

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT MATINAL
Dilluns/dimecres/divendres 9.30-10.15 h Palau

GIMNÀSTICA PASSIVA MATINAL (Pilates, ioga, relaxació)
Dilluns/dimecres 10.30-11.15 h Palau d'Esports

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT HORABAIXA
Dimarts/dijous 17.30-18.15 h Palau d'Esports
Dimarts/dijous 18.30-19.15 h Palau d'Esports

ACTIVITAT DIRIGIDA (aeròbic, step, GAC)
Dilluns/dimecres 19.30-20.15 h Palau d'Esports
Dilluns/dimecres 20.30-21.15 h Palau d'Esports

CONDICIÓ FÍSICA GENERAL
Dilluns/dimecres 17.30-18.15 h Palau d'Esports

GIMNÀSTICA PASSIVA (Pilates, ioga, relaxació)
Dimarts/dijous 19.30-20.15 h Palau d'Esports
Dimarts/dijous 20.30-21.15 h Palau d'Esports

Größere Kartenansicht

INSTRUCCIONS GENERALS I PER A LA INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’USUARI: oficines de l'OA IMAF, carrer dels Sabaters, s/n (Palau
Municipal d’Esports). Tel. 971 504 216 – 971 883 079. Horari d’atenció d’hivern (a partir de l'1
d'octubre): de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h; dimarts i dimecres de 17.00 a 20.00 h.

DURADA DEL PROGRAMA: d'octubre de 2012 a maig de 2013. L'inici serà a partir de l'1 d'octubre, d'acord amb la programació de cada activitat. Les vacances de Nadal i de Setmana Santa es faran seguint el calendari del curs escolar.


PREUS DE LES ACTIVITATS:
Inscripció i assegurança col·lectiva d'accidents (d'octubre de l'any en curs fins a octubre
de l'any següent) 20,00 €
Assegurança d'accidents col·lectiva (d'octubre de l'any en curs fins a octubre de l'any següent) 5,00 €

Escoles Esportives Municipals: (preus curs complet 2012/13)
Activitats de 2 sessions/setmana 96,00 €
Activitats de 3 sessions/setmana 144,00 €
Dissabtes esportius (*preu mensual) 18,00 €

Nadal Esportiu
Usuaris inscrits al programa Escoles Esportives Municipals 2012/13 (*tot el
programa) 21,00 €
Nous usuaris (*tot el programa) 49,00 €

Pasqua Esportiva
Usuaris inscrits al programa Escoles Esportives Municipals 2012/13 (*tot el
programa) 12,00 €
Nous usuaris (*tot el programa) 28,00 €

REDUCCIONS, BONIFICACIONS I EXEMPCIÓ DE PAGAMENT: per a famílies nombroses,
inscripció a més activitats i a partir de 2 membres d'una mateixa unitat familiar.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: a partir del 24 de setembre en horari d'atenció a l'usuari.
Caldrà emplenar el full d’inscripció, que us facilitarà l’IMAF de l’Ajuntament d’Inca. Perquè la inscripció
sigui efectiva, un cop emplenat aquest full d’inscripció, només caldrà anar al banc a abonar l’import
corresponent. Si no ho feu en el termini indicat (fins al 31 d'octubre), l’organització entendrà que
renunciau a la plaça, sense dret a fer-hi cap reclamació. Heu de dipositar el corresponent justificant
bancari a l’oficina de l’IMAF abans de les 14 h de deia 31 d'octubre de 2012.

COBRAMENT: els usuaris inscrits pagaran el total del preu de l'activitat, mitjançant ingrés directe o bé
per transferència al compte corrent de l’OA IMAF, en dos ajornaments:
- 50 % al mes d'octubre, que correspondrà als 4 primers mesos de curs (octubre-gener).
- 50 % al mes de febrer, que correspondrà als 4 mesos restants (febrer-maig).
BAIXES I DEVOLUCIONS: qualsevol usuari, per donar-se de baixa un cop inscrit, ha de presentar-se a l'oficina de l'OA IMAF per signar la baixa voluntària. No es farà per telèfon ni a través del monitor.

L'import de la devolució, sempre que sigui per baixa justificada, serà el corresponent als mesos
abonats, però encara no gaudits. La quota d'inscripció i d'assegurança no són retornables. Les
devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.
Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir per la via de constrenyiment
en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació i per les normes que el complementin o el
substitueixin.

ALTRES QÜESTIONS: en qualsevol moment, l’IMAF podrà modificar els termes d’aquestes activitats.
En cas de no arribar als mínims de matriculació establerts en el programa, l’IMAF podrà procedir a la
seva anul·lació. És imprescindible l'ús de roba i calçat esportiu per poder realitzar l'activitat.