BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2012

0

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2012

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2012 amb la finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Dijous Bo 2012, d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

Els Premis Dijous Bo podran concedir-se en les seccions següents:

a) Premi Dijous Bo de la Comunicació:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des del camp del periodisme i la comunicació, hagin realitzat una aportació important en la defensa de la informació i del pluralisme com a eines per ajudar a enriquir la societat inquera.

b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor convivència o major benestar dels homes i dones de la ciutat d’Inca.

c) Premi Dijous Bo d'Economia:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat.

d) Premi Dijous Bo de l’Esport:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en el món de l’esport tant en l’àmbit competitiu com per l’aportació feta en la promoció de l’esport de la ciutat d’Inca en qualsevol modalitat.

e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que des dels camps de les lletres, les arts, les ciències socials, la filosofia, la investigació científica i acadèmica, i altres disciplines humanístiques hagin aportat els seus coneixements i, en general la seva obra, en benefici de la societat inquera.

f) Premi d'Honor Dijous Bo:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant, per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades. Aquests premis no es podran concedir a títol pòstum.2. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries dels Premis que es regulen en aquest reglament les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels Premis Dijous Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.


3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

- Currículum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES
El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 1 d’octubre de 2012. Les propostes s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 1 d’octubre de 2012.


5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES
La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria.

Un cop escoltat el suggeriment del Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, la Comissió Informativa de Cultura realitzarà les propostes de concessió dels Premis Dijous Bo especificats en el punt 1 de la convocatòria, les quals elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, els Premis Dijous Bo requeriran acord plenari de la corporació municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple.

La concessió dels Premis Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i els premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.

L’Ajuntament d’Inca podrà declarar deserta/es aquelles categories en què consideri que les propostes presentades no són adients.

La Comissió Informativa de Cultura resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.


6. CONTINGUT DELS PREMIS

Els Premis Dijous Bo no tendran dotació econòmica i consistiran en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2012 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F