Programa de les Fires d'Inca 2018 - Dijous bo i dimecres bo 2018

0La primera fira cau en el cap de setmana del 21 d'octubre.

La segona fira cau en el cap de setmana del 28 d'octubre.

La tercera fira cau en el cap de setmana del 4 de novembre.

Les festes de Santa Maria la major cauen en el cap de setmana del 10 de novembre.

El dimecres bo el 14 de novembre.

El dijous bo 2018 el 15 de novembre.

AGENDA DE LA PRIMERA FIRA 2018


(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)

(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)

(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)
AGENDA DE LA SEGONA FIRA 2018


(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)

(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)


AGENDA DE LA TERCERA FIRA 2018


(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)
(Fes clic damunt l'imatge per veure més gros i mes clar)


Concurs per seleccionar i guardonar la imatge publicitària del Dijous Bo 2018

0

 L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo de l’any en curs d’acord amb les següents BASES:

1. Objecte del concurs

El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo 2018. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran, per sempre, a favor de l’Ajuntament d’Inca.

2. Premi

S’estableix la concessió d’un premi de 700 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de Fires i Dijous Bo.

Cal recordar que, segons la legislació, els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

3. Participants

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.

4. Tècnica i dimensions

La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió actuals. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats.

La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions, però s’haurà de tenir en compte que es pugui adaptar a aquestes mides DIN A3.

Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2018 i 15 de novembre; a més, hi haurà d’aparèixer l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent un correu electrònic a comunicacio@ajinca.net

Junt amb l’obra en paper o cartró ploma s’adjuntarà un CD-ROM o USB amb la imatge en format PDF editable i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (.psd .ai …).

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original.

Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

5. Lema

El lema que ha d’inspirar la imatge i els cartells del Dijous Bo 2018 serà “Dijous Bo, la fira de fires”.

6. Admissió

Cada participant hi pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Poden ser lliurats de dilluns a divendres, del 14 de setembre al 16 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (planta baixa), de la casa consistorial, a la plaça d’Espanya, núm. 1, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu. El termini acaba a les 14 hores del 16 d’octubre de 2018. Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:

    Nom i llinatges.
    Domicili.
    Telèfons de contacte.
    Adreça electrònica.
    Fotocòpia del DNI.

En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i les dades identificatives de l’entitat.

Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i enviar el justificant, el mateix dia, a l’Àrea de Comunicació mitjançant l’adreça de correu electrònic comunicacio@ajinca.net

Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell.

No obstant això, quan hagin transcorreguts cinc dies naturals des de la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més cartells.

7. Qualificació de les obres

El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui.

El jurat es reunirà dins els 10 dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació.

L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tendran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell, i promoció de la fira del Dijous Bo.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.

8. Resolució

El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables, i es donaran a conèixer en temps i forma com es consideri oportú per fer la corresponent difusió del DIJOUS BO 2018.

Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessàries, que poden ser requerides en qualsevol moment per part de l’Ajuntament d’Inca.

L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

9. Exposició

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

10. Devolució de les obres

Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats quinze dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini.

L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

11. Acceptació de les bases

El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat.

L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst.Mes info: http://incaciutat.com/concurs-imatge-dijous-bo-2018/

DIJOUS 11 amb ni més ni manco que MADÒNA

0
ATENCIÓ! ⚠️⚠️⚠️
Aquest cap de setmana serà llarg i coent! 🌶🌶🌶
Per això venim carregats i l’encetam DIJOUS 11 amb ni més ni manco que MADÒNA! Estau preparats per encalentir de bon de veres? 🚀🌕🚀🌕🚀🌕💃🏻🤟🏼

A Sa Lluna Inca. Carrer Born

https://www.facebook.com/events/1109904059186205/


Work shop Aeros Y Straps Con Yocka Circ Artist

0

Dedicado a todos os artistas y alimnos de circo gimnastas y bailarines

Work shop con gimnastas de élite que reprepresento Portugal en los olimpiadas paso a trabajos artísticos acrobaticos , acrobaticos Aeros con telas y straps y circenses por todo el mundo y recibiendo pulsador dorado en el programa got talent Portugal quedando semifinalista

3 horas de WORKSHOP 30€ para profesores y alumnos Dream DANCE 20€

En calle barco 18 inca  mallorca
Con parking gratuito en frente


https://www.facebook.com/events/340076446764016/

Performance de Carlota Cáceres en Inca

0
"De lo obvio, a lo obtuso. No soy yo, eres tú" / Performance de Carlota Cáceres, 27 y 28 de octubre a las 19 horas en Can Monroig.
Entrada 15 €

Carlota Cáceres:
Carlota Cáceres es una versátil percusionista comprometida con el encargo de nuevas piezas y especializada en la interpretación de música contemporánea tanto a solo como en cámara.
Original de Badajoz, Carlota se gradúa con matrícula de honor y premio fin de carrera en las Islas Baleares, España. Posteriormente obtiene su diploma de Master Performance en Basilea bajo la tutela de Christian Dierstein.

Carlota gana el primer y segundo premio de Kiefer Hablitzel Stiftung Wettbeweb así como el premio Förderpreis der BOG für Junge Musikerinnen.
Miembro TAMGRAM TRIO y ZAUM_percussion(fundadora), Nou Ensemble y Zone Experimentale, ensembles enfocados en el desarrollo de nuevos conceptos y nueva música.
Ha tocado en festivales como Darsmtadt Ferienkurse, Manifeste, OJAI, Lucerne Festival o Davos Festival. Actualmente reside en Palma de Mallorca e imparte clase en el Conservatori Superior de les Illes Balears tras haber terminando su segundo máster en Basilea, enfocado en música de cámara contemporánea.

Más información: www.carlotacaceres.com


¿Qué?

En cualquier intento de expresión podemos distinguir diferentes niveles de comunicación y más concretamente dos facetas en cierto modo contradictorias: la primera es intencional (ni más ni menos que lo que ha querido decir el emisor), EL SENTIDO OBVIO, pero hay otro sentido, el sobre añadido, el que viene a ser como una especie de suplemento que la mente no acaba de asumir, testarudo y huidizo como el invitado que se empeña en quedarse en tu casa cuando no hace ninguna falta. A este sentido le llamaremos EL SENTIDO OBTUSO.

¿Cómo percibimos el hecho musical?; ¿cómo influye lo que vemos en lo que escuchamos y viceversa? ¿cómo percibe el público lo que el músico interpreta? ¿cómo interfieren nuestros propios recuerdos o experiencias al asistir a un concierto? Es posible que las cosas solo tengan el valor que queramos otorgarles, al fin y al cabo, en toda forma de comunicación, todo depende del punto de vista.

Desde el público se asumen una amalgama de acontecimientos: lo obvio y lo obtuso del mensaje transmitido, lo que sucede entre las notas, lo inconscientemente articulado; todo esto añadido a sus múltiples interpretaciones tanto como una simple mirada puede decirlo todo sin pronunciar una palabra.

¿Cómo?

Song 3 (2010) de Cathy van Eck
Reminiscence (2005) Toshio Hosokawa
Appendice alla perfezione(1986) Salvatore Sciarrino
Plain Moving Landfill (2003) Thomas Meadowcroft
Zarb Presentation*(2015) Pablo Cueco
Half a bit of nothing integrated (2011) Simon Steen-Andersen

Más información:
http://www.canmonroig.com/component/k2/item/398-de-lo-obvio-a-lo-obtuso-no-soy-yo-eres-tu-performance-de-carlota-caceres-27-y-28-de-octubre

www.carlotacaceres.com

Programación de otoño en Can Monroig

0
Avance de la programación de otoño en Can Monroig.
OCTUBRE
-"LAS CENAS DE CAN MONROIG"
A partir del 12 de octubre todos los viernes podrás visitar Can Monroig y conocer la historia del barrio judío de Inca mientras compartes con otros comensales una cena preparada por la chef Daniela Urgoiti en una de las casas más sorprendentes de Mallorca que aúna historia, arquitectura, arte y decoración.
Viernes 12 de octubre a las 20,30 horas, viernes 19 de octubre a las 20,30 horas, viernes 26 de octubre a las 20,30 horas.
Solo bajo reserva al email canmonroig@gmail.com o bien llamando al teléfono 646 29 32 65 (Daniela).

-"DE LO OBVIO A LO OBTUSO. NO SOY YO, ERES TÚ" Performance de CARLOTA CÁCERES.
Sábado 27 de octubre y domingo 28 de octubre a las 19 horas.
Desde el público se asumen una amalgama de acontecimientos: lo obvio y lo obtuso del mensaje transmitido, lo que sucede entre las notas, lo inconscientemente articulado; todo esto añadido a sus múltiples interpretaciones tanto como una simple mirada puede decirlo todo sin pronunciar una palabra.
Carlota Cáceres es una versátil percusionista comprometida con el encargo de nuevas piezas y especializada en la interpretación de música contemporánea tanto a solo como a cámara.

NOVIEMBRE

-"Las cenas de Can Monroig", todos los viernes de noviembre.
Todos los viernes de noviembre podrás visitar Can Monroig y conocer la historia del barrio judío de Inca mientras compartes con otros comensales una cena preparada por la chef Daniela Urgoiti en una de las casas más sorprendentes de Mallorca que aúna historia, arquitectura, arte y decoración.
Viernes 2 de noviembre a las 20,30, Viernes 9 de noviembre a las 20, 30 horas, viernes 16 de noviembre a las 20,30 horas, viernes 23 de noviembre a las 20,30 horas y viernes 30 de noviembre a las 20,30 horas.

"El Brunch de Can Monroig" (en preparación)
Todos los domingos de noviembre a partir de las 11 horas serviremos un brunch preparado por la chef Daniela Urgoiti.

DICIEMBRE

-"ELEMENTS", PERFORMANCE DE ELISABETTA MONACELLI, KIKO BARRENENGOA Y TOMEU GOMILA, sábado 1 de diciembre a las 19 horas.
"Elements" Una reflexión sobre la impermanencia. Aquello que permanece y lo que deja de existir. La posibilidad de que una u otra cosa suceda.
"De esferas tibias surge el tiempo/de saltos de agua y batir de alas/ nuestro aliento/ el mar inmenso." Gabriel Buenaventura
Elisabetta Monacelli, composición y violonchelo; Kiko Barrenengoa, composición y violín; y Tomeu Gomila, danza.

-"HEXE", PERFORMANCE DE CONCHA VIDAL, sábado 8 de diciembre y domingo 9 de diciembre a las 18,30 horas.
"¿Quienes son las brujas contemporáneas? ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo acallarlas? ¿Cuales son los mecanismos de detección y de represión de los subversivo en la actual sociedad? ¿Cuales son los mecanismos de control de nuestra hipertecnología?"
La performance de Concha Vidal es interdisciplinar donde incorpora videoarte, danza, teatro vivo e inmediato. Actos poéticos donde interpela a los espectadores a veces de manera directa y otras más sutilmente.

-"SUEÑOS ÁRTICOS", PERFORMANCE DE SIMON MALONE", sábado 15 de diciembre y domingo 16 de diciembre a las 19 horas.
Sueños árticos es un proyecto en solitario de Simon Malone, un trabajo en progreso, una investigación a partir de una noche en blanco, de un cuerpo al límite. La pieza incorpora movimiento, imagen y textos tomados en sueños, conversaciones y diarios personales.

-Todos los viernes de diciembre, "Las cenas de Can Monroig" (en preparación).
Los domingos de diciembre, "El brunch de Can Monroig" (en preparación)
MÁS INFORMACIÓN EN BREVE EN:
http://www.canmonroig.com/component/k2/item/396-programacion-otono-en-can-monroig

Cenas privadas en Can Monroig Inca

0Imprescindible reservar al email canmonroig@gmail.com o whatsapp al teléfono 646 293 265 (Daniela Urgoiti).

A partir del viernes 12 de octubre y de la mano de la cocinera de origen vasco Daniela Urgoiti, te invitamos a participar en un ambiente íntimo y privado de unas noches de cultura y gastronomía en Can Monroig, una de las casas más sorprendentes de Mallorca que aúna historia, arquitectura, arte y decoración.
En estas cenas compartirás mesa con un pequeño grupo de comensales de un máximo de veinticinco personas, conocerás los rincones más sorprendentes de esta casa como los numerosos lagares o depósitos de agua, los restos arqueológicos de un horno de época musulmana o harás el recorrido a través de las salas de lo que probablemente fue un "Mikveh" y espacio común que habitó la comunidad judía de Inca en el siglo XIV. Pero al mismo tiempo Can Monroig te sorprenderá como espacio absolutamente contemporáneo, con una decoración atrevida y mucho arte.

Durante la cena disfrutarás de un cocktail en el "underground" junto a la conocida cisterna azul de Can Monroig, te sentarás en una de las dos grandes mesas preparadas para la ocasión junto a tus amigos y a otras personas que conocerás esa noche , y en fin, el resto lo irás descubriendo a lo largo de la velada.
Can Monroig representa por excelencia las tres culturas, musulmana, cristiana y judía, por tanto deseamos ardientemente potenciar en estas reuniones gastronómicas el encuentro entre personas de distintas nacionalidades e idiomas, tanto españoles como extranjeros residentes serán bienvenidos y esperamos que compartas con nosotros este deseo.

Cada viernes nos acompañará un invitado especial que quizás esté relacionado con el mundo de las artes, la cultura, la sostenibilidad, o quizás no, que nos hablará de sus experiencias, conocimientos, dudas e incluso puede que quiera sorprendernos con algo más.

Daniela Urgoiti de Mendoza:
Daniela recuerda como en su infancia pasaba horas en la cocina mirando como su abuela canaria cocinaba para su extensa familia de más de veinte personas y como siempre andaba preguntando: "¿Esto qué es? o ¿Cómo se prepara aquello?". De su abuela aprendió a cocinar y de ella ha recuperado las recetas tradicionales que ahora reinterpreta fusionándolas con la cocina actual. Daniela es autodidacta y a pesar de su juventud ha regentado su propio restaurante durante cinco años en el centro de Palma de Mallorca. En estos momentos de su vida, a la búsqueda de nuevos derroteros como chef privado, enfoca la cocina como un tú a tú más cálido y directo con los comensales. Su cocina es sencilla y apuesta por un producto local de temporada y de calidad.

Menú degustación con maridaje de vinos españoles

Viernes 12 de octubre hora de llegada 20:30 horas, precio 50 €
incluye vino.

-Ponche de bienvenida
-CALABAZA
Crema de calabaza, curry y almendra mallorquina
-LLAMPUGA
Llampuga marinada con mahonesa de mango y sorbete de hierbas de mallorca
-VERDURAS DE TEMPORADA-
Verduras de temporada a la parrilla, huevo poché y ali oli de pimentón 
-MAR Y MONTAÑA- 
Garbanzos con calamar, secreto ibérico y mojo verde
-ENSAIMADA & COMPAÑIA-
Crema de ensalmada, kaki asado y helado de almendras
(Solicitar opción vegetariana o vegana)

Organiza Asociación cultural Can Monroig
Más información:
http://www.canmonroig.com/component/k2/item/397-las-cenas-de-can-monroig-con-daniela-urgoitihttps://www.facebook.com/events/461491187691560/

Contacontes: Especial contes per a infants

0
Contacontes: Especial contes per a infants


Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo 18.00 h
Contes recomanats per a nins i nines a partir de 5 anys
Aforament limitat a 45 persones
No es permetrà l’entrada una vegada començat el contacontes

26 gener
Contes de rialles, Emmanuel Danet

23 febrer
Contes de ioga i relaxació (portar roba còmoda i calcetins gruixats), Barbara Dalià

23 març
En Vintdemarç i altres contes de primavera, Catalina Contacontes

27 abril
Històries de circ, Emmanuel Danet

25 maig
Na Mariaenganxa i més contes de plou i fa sol, Catalina Contacontes

28 setembre
Especial contes per a infants (de 0 a 3 anys), Barbara Dalià

26 octubre
Això era i no era… va de rondalles, Catalina Contacontes

30 novembre
Contes d’animalets, animalius i animalons, Barbara Dalià

14 desembre
Temps de llegendes, Emmanuel Danet

Festes de la barriada de So na Monda 2018

0
DIVENDRES 28

19.00 h Cercavila i batucada, a càrrec de la Batucada Fieres d’Inca, al voltant de la plaça del Bestiar.

20.00 h Actuació de Dream Dance College, sota la direcció d’Elisa Nieto.

20.45 h XIII Sopar a la Fresca de la barriada. Heu de dur el sopar dels vostres convidats.

22.00 h Música i animació, a càrrec de Jaume Soler.

DISSABTE 29

10.00 – 14.00 h Castells inflables, gentilesa de l’Ajuntament d’Inca.

20.30 h Tradicional sopar per a socis i convidats. Heu de dur plat, coberts i tassó.

22.00 h Ball en línia, a càrrec de Jaume Soler.

DIUMENGE 30

18.00 h Missa al monestir de Sant Bartomeu. Homenatge a tots els socis que ens han deixat al llarg d’aquest any. Concert musical, a càrrec del Cor Parroquial de Sant Pere de Búger. Visita al Museu de les Monges Tancades.

Kids and Us Inca - Escola d'anglès a partir dels primers anys

0

Kids and Us és una escola d’anglès especialitzada en l’ensenyament de l'idioma des dels primers anys de vida dels infants, aprofitant les seves capacitats innates per adquirir la llengua igual que ho fan amb la llengua materna. Hem apostat per obrir un centre a Inca per tal de poder facilitar a totes aquelles famílies implicades en l’educació dels seus fills, una eina efectiva i de qualitat.


Kids and Us Inca
C/ Miquel dels Sants Oliver, 43
07300 Inca (Mallorca)
Tel. 971 924613 // 699 049 929Taller gratuit de Rap per joves d'Inca!

0

La presència adequada de la llengua en activitats adreçades als joves pot ser un factor clarament favorable a la normalització lingüística del sector juvenil, tan decisiu per al futur de la nostra llengua.Amb la finalitat de potenciar la vinculació del català amb el lleure i de fomentar-ne l'ús com a llengua de relació entre la població juvenil, la Direcció Insular de Política Lingüística organitza, com a experiència pilot, l’activitat Rap, taller per a joves, una iniciativa, a càrrec de Rafel Sastre, Swing, de Rap Rural, que permetrà al públic juvenil de 12 a 17 anys compondre la lletra d’un rap —un gènere amb un caràcter híbrid entre la formalitat i la informalitat, a cavall entre l'oralitat i l'escriptura, que és atractiu pel seu potencial pedagògic i, alhora, integrador— i rapejar-la aplicant la mètrica i el flow adequats.Els tallers, que són gratuïts, tenen una d’una durada de nou hores, distribuïdes en tres sessions de tres hores cadascuna.

Taller gratuit de Rap per joves d'Inca!

inscripcions: http://bit.ly/conselldemallorcarap