Un fet historic: El dia del mercat a Inca

0
El dia del mercat?
A la pnmera meitat del sigle XIV no tenim, per ara, documents que assenyalin un dia de mercat a Inca.
El primer document que hem trobat sobre el mercat del dijous es del 25 d'octubre de 1375, en que el rei Pere dóna per suposat que tal dia es feia mercat a Inca. La cosa. per tant, venia d'enrera. Tal volta podem descobrir dos indicis, anteriors al 1375. que indiquen
que el dijous era ja el dia de mercat a Inca.
El mostassaf d'Inca. Pere Figuera, denuncia el 12 de gener de 1340 al lloctinent reial de Mallorca que el dimecres proppassat s'havia trobat una barcella nàccia (de cabuda menor
a la legal) en la botiga dels compradors del blat del senyor Rei. Podem pensar que la descoberta de la dita barcella enganyosa s'havia fet en la preparacio del mercat del dia següient.
Per ventura és més concloent la noticia del 1348. per la qual sabem que un jueu mercader de Mallorca (és a dir, de Ciutat) es queixa al governador que el dimecres anterior al 27de març. ell i alguns altres jueus mercers de Ciutat arribaren a Inca per vendre les serves mercaderies i el batle els n'engegà; el governador manà que no impedissin als jueus fer mercat
a Inca. Podem interpretar que els jueus mercaders de Ciutat havien arribat a Inca el dimecres per fer-hi mercat el dijous.


Informació tret del llibre: Inca en la història (1229-1349)
Pere-Joan Llabrés i martorell.