PSM-IniciativaVerds: pàrquin de bicicletes a la plaça de Sant Domingo

0

Andreu Caballero Romero, regidor de l'Ajuntament d'Inca, amb domicili a efectes de comunicacions a la bústia de la qual el grup municipal PSM-IniciativaVerds disposa a les oficines municipals

EXPOSA
El passat 28 de juny, a través d'una instància (registre d'entrada 8150), el
Departament de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Inca va sol·licitar al
Departament de Serveis, Medi Ambient i Agricultura del mateix Ajuntament que
s'aprovi la col·locació d'un pàrquing de bicicletes de 6 places al costat del Centre
d'Autoaprenentatge de Llengua Catalana (CAL).
A dia d'avui encara no s'ha procedit a la col·locació de l'esmentat pàrquing de
bicicletes, tot i que el Departament de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Inca va
argumentar, amb molt bon criteri, que aquesta seria una iniciativa ecològica i
saludable que resoldria la demanda de llocs d'estacionament de bicicletes per part
dels usuaris dels serveis municipals ubicats al Claustre de Sant Domingo i els
seus voltants.
Per tot això,

DEMANA
Que tengui en compte la sol·licitud del Department de Cultura i Educació de
l'Ajuntament d'Inca respecte a la col·locació d'un pàrquin de bicicletes a la plaça
de Sant Domingo, a la qual ens hi sumam amb entusiasme.

Andreu Caballero Romero
Regidor del grup municipal PSM-IniciativaVerds
Inca, 5 d'agost del 2011
Ajuntament d'Inca. Departament de Serveis, Medi Ambient i Agricultura