26.10: BASES DE LA X GIMCANA NOCTURNA

0BASES DE LA X GIMCANA NOCTURNA

Dissabte 26 d'octubre de 2013

1. Podran participar-hi totes les persones majors de 18 anys que ho desitgin; en el cas d'haver-hi un menor, cal que porti l’autorització d'un adult.

2. S’hi hauran d’inscriure en grups/equips de màxim 5 persones i emplenar la butlleta d’inscripció.

3. El vehicle que s’utilitzarà per realitzar les diferents proves de la gimcana serà, únicament, el cotxe, que haurà de tenir visibles els llums, els pilots, indicadors de posicionament, i ha d'estar matriculat amb la corresponent assegurança (se n'ha d'adjuntar a la sol·licitud fotocòpia). Es prohibeix l'alteració i modificació del vehicle amb un altre tipus de llum que no siguin els propis del Reglament de circulació.

4. Es nomenarà un representat d’equip, que serà elegit pels mateixos components del grup, i es designarà un conductor que serà el mateix tot el vespre, el qual haurà d'acatar les normes de circulació.

5. El tema central de la gimcana és OBERT, per això és important anar disfressats. Podeu venir caracteritzats d'aquest o d'altres temes, i a l’hora de decorar el cotxe ho heu de fer d’acord amb el tema establert.

6. Les fitxes d’inscripció es podran presentar fins al 19 d'octubre a Sa Fàbrica, Casal de Joves d'Inca, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

7. La gimcana tendrà lloc el dissabte dia 26 d'octubre, i tots els equips participants s’hauran de presentar a les 22.30 h al pàrquing de davant CAMPER amb el cotxe amb el qual es realitzarà la gimcana.

8. A l’inici de la gimcana, es donaran les instruccions i pistes a seguir per realitzar-la així com cal. També es donarà el número de l’equip, que s’ha de guardar fins al final de l’activitat.

9. Cada un dels equips haurà de realitzar tot un seguit de proves que seran puntuades i anotades a la fitxa que es lliurarà a la sortida.

10. Està totalment prohibit ajudar-se o perjudicar-se entre els equips participants.

11. Els vehicles participants han de ser aptes per a la conducció i han de presentar la documentació següent:

* Fotocòpia del permís de circulació.

* Fotocòpia de l’informe favorable de la inspecció tècnica del vehicle (ITV).

* Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència de l'assegurança: pòlissa de l'assegurança o rebut de pagament.

* Fotocòpia del permís de conducció del conductor designat.

12. Hi haurà dues categories de premis:

Premi a la millor disfressa i cotxe decorat: 250 €.

Premi al grup guanyador de la gimcana:

Primer classificat: 300 €.

Segon classificat: 250 €.

Tercer classificat: 200 €.

Quart classificat: 150 €.

El pagament dels premis es realitzarà amb un ingrés en compte corrent indicat al full d'inscripció.

13. Els grups que abandonin la gimcana no tenen dret a premi.

14. Està totalment prohibit utilitzar petards o coets.

15. Cada grup ha d'aportar un mòbil amb bateria plena i amb servei de whatsapp.

16. Tots els participants hauran de portar el cinturó de seguretat dins el vehicle.

17. La participació en la gimcana pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

18. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les bases.

Sa Fàbrica, Casal de Joves d'Inca
Av. de Lluc 299 (antigues cases de Son Amonda)
Tel. i Fax 971 50 71 23
casalinfojovesafabrica@gmail.com
infojove@incaciutat.com
facebook.com/casal.safabrica