Als empresaris d'Inca que contractin persones en situació d'atur inscrites al municipi se'ls pagarà un percentatge del 50 % del pagament de la seguretat social

0L'Ajuntament d'Inca ha decidit posar en marxa un pla d'ajudes al foment de l'ocupació per a la ciutat d'Inca, a fi d'afrontar les conseqüències de la crisi econòmica actual, i en benefici dels seus ciutadans.

El batle d'Inca, Rafel Torres, ha presentat avui aquest pla acompanyat pel primer tinent de batle, Felip Jerez, i per la regidora de Formació i Ocupació, Maria Payeras. En total el consistori destinarà 60.000 euros a les ajudes, dels quals 50.000 aniran a empreses locals per contractar aturats i els restants 10.000, per a la creació de noves empreses.

Podran ser beneficiàries de les ajudes totes les empreses amb seu social a Inca que contractin una persona treballadora empadronada a la ciutat i inscrita com a demandant d'ocupació a l'oficina del SOIB. Això sí, hauran de complir dues condicions: tenir menys de cinc treballadors i una facturació inferior a 500.000 euros anuals.

També se'n podran beneficiar les persones inscrites a l'oficina d'ocupació del SOIB d'Inca que es donin d'alta com autònomes, i que hagin d'exercir la seva activitat professional al municipi d'Inca.

Als empresaris d'Inca que contractin persones en situació d'atur inscrites al municipi se'ls pagarà un percentatge del 50 % del pagament de la seguretat social, amb un màxim de 200 euros mensuals (total de 1.200 euros) durant sis mesos, dels nous empleats contractats per un període mínim de sis mesos.

Cada sol·licitant podrà presentar una o més sol·licituds fins a arribar a tenir a l'empresa un màxim de cinc treballadors. El pagament de les ajudes es farà als sis mesos d'haver contractat, una vegada aprovada la sol·licitud per l'òrgan competent, presentant a l'Ajuntament els documents que acreditin que efectivament s'ha establert la relació contractual durant el període establert de sis mesos (informe de vida laboral de l'empresa actualitzat, amb els darrers sis mesos fins a la data de pagament final de les ajudes).

D'altra banda, es concediran ajuts de 50 euros al mes (total de 300 euros) durant sis mesos per a emprenedors que estiguin en atur, que es donin d'alta d'autònoms a Inca. Les ajudes es rebran en dos pagaments de 150 euros cada un: el primer pagament es rebrà dins els 30 dies següents a la resolució de la concessió per la Junta de Govern i el següent, sis mesos després, quan s'hagi justificat el manteniment de la seva alta com a treballador autònom durant un mínim de sis mesos.

Els beneficiaris hauran d'acreditar la documentació requerida a aquestes bases per tal de rebre les ajudes. En el cas de les empreses cal acreditar tenir la llicència d'obertura en vigor o haver iniciat els tràmits per obtenir-la en el moment en què se sol·liciti la subvenció. Els ajuts es concediran per ordre d'entrada en el registre de l'Ajuntament fins a la finalització del pressupost que s'hi destina.

El batle, Rafel Torres, ha explicat que "el que pretenem amb aquest pla és contribuir a estimular l'economia, fomentar l'autocupació, la contractació per part de les empreses del municipi, desenvolupar iniciatives locals i treure noves empreses que generin nous llocs de feina".

Torres ha indicat que "volem fomentar la creació de noves empreses a Inca per a joves emprenedors, compaginant la nostra ajuda local amb les ajudes nacionals per a aquest col·lectiu, i aconseguir que en el cas dels homes menors de 30 anys i dones menors de 35 puguin donar-se d'alta d'autònoms amb un cost de 0 euros durant els primers sis mesos dels seus projectes empresarials".

El batle espera que la partida de 2012 s'esgoti i, en aquest cas, incrementar el proper any els doblers destinats a aquest pla. Les previsions apunten que gràcies a dites ajudes es podran crear fins a 75 llocs de feina durant enguany.