BASES DEL CONCURS DE CARNAVAL 2015

0
BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA (12 de febrer de 2015)


OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana a sa Rueta del carnaval 2015.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
2015, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a
la partida 924.489 per un import de 2.000 euros.

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden
inscriure tots els grups de les escoletes i col·legis d’Inca (FINS A 4T DE
PRIMÀRIA) que vulguin participar en la desfilada.

EL TEMA O MOTIU, l’elegiran lliurement els concursants.
Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines.
Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Museu del Calçat, Participació Ciutadana. Horari: de
10 a 14 h i de 16.30 a 20 h.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 6 de febrer, a les 20 h.
DISTINTIUS: els participants en la desfilada de sa Rueta hauran d’encapçalar
el grup amb una pancarta amb el nom del centre al qual pertanyen.

NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO-RECONEIXEMENT
DEL JURAT.

Jurat: serà secret i el constituiran cinc persones. El jurat designarà les cinc
comparses de sa Rueta que seran finalistes i farà la seva valoració de les
comparses amb el vestuari d'acord amb les característiques següents:
originalitat, creativitat, elaboració artesanal, material i animació.
Veredicte: els premiats seran escollits entre les cinc comparses finalistes
mitjançant votació popular a través del Facebook de l'Ajuntament d'Inca entrant
a www.facebook.com/pages/Ajuntament-dInca. També es podrà votar al compte
d'Instagram de l'Ajuntament a : http://instagram.com/incaciutat/
Les votacions es podran realitzar des del dia 13 fins al 27 de febrer a les 12 h.
Els premis es faran públics el mateix dia 27 de febrer i es lliuraran el dia 3 de
març a la sala de plens de l'Ajuntament.
L’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat.
La desfilada acabarà a la plaça de Mallorca, on es repartiran els sucs i hi haurà
un grup d’animació infantil.
Si a causa del mal temps no es pot celebrar, SE SUSPÈN SA RUETA.
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-FPer tenir dret a premi per participar a sa RUETA, s’ha de presentar una
fotografia digital de la carrossa i/o de la comparsa amb la data i amb el mateix
nombre de components que figurin a la fitxa d’inscripció.
QUANTIA DELS PREMIS DE SA RUETA
PREMIS COMPARSES:
1r premi ………………………………… 500 euros
2n premi .....…………………………..... 450 “
3r premi ………………………………… 400 “
4t premi .............................................. 350 “
5t premi .............................................. 300 “


BASES DEL CONCURS DE CARNAVAL - SA RUA (14 de febrer de 2015)

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana a sa Rua del carnaval 2015.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2015, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es
troba a la partida 924.489 per un import de 6.000 euros que es destinaran a
premis.

REQUISITS DELS SOL·LICITATS: la participació és lliure, s’hi pot inscriure
tothom que vulgui i que participi en la desfilada de SA RUA.
El tema o motiu, l’elegiran lliurement els concursants.

Els que hi participin amb cavalls sortiran els darrers de sa Rua. A l’hora de
fer la inscripció hauran d’aportar una fotocòpia de l’assegurança de
responsabilitat civil que estigui en vigor.

Per concursar en la categoria de carrosses, aquesta haurà d’anar damunt
un camió o remolc d’unes dimensions mínimes de 4 metres de llarg, amb
una altura màxima de 3,50 m i un màxim de 2,50 m d’ample.
Les comparses, les formaran un mínim de 10 persones. La resta de
vehicles o grups que no reuneixin aquestes condicions no podran
concursar a sa Rua.

Queda prohibit amollar COETS durant el recorregut de sa Rua.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Museu del Calçat, Àrea de Participació Ciutadana.
Horari: de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 6 de febrer, a les 20 h.
Aquelles persones que no s’hagin inscrit en el termini establert podran
desfilar a sa Rua, però NO ENTRARAN EN CONCURS.
DISTINTIUS: els participants en el concurs de carrosses han de portar un
distintiu (número amb el color de la cartolina corresponent); les carrosses
l’hauran de dur a la part de davant a dalt; en el cas de les comparses, el
distintiu haurà de ser portat amb una pancarta a l’encapçalament del grup;
els individuals han de dur el distintiu adherit en un lloc visible. 

NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO-RECONEIXEMENT DEL JURAT.

Jurat: serà secret i el constituiran cinc persones. El jurat designarà les cinc
comparses i les cinc carrosses de sa Rua que seran finalistes, i farà la seva
valoració de les comparses amb el vestuari que tengui les característiques
següents: originalitat, creativitat, elaboració artesanal; i les característiques
de la comparsa de: coreografia, coordinació i animació.
Per a la valoració de les carrosses es tendran en compte: originalitat,
creativitat, materials, elaboració i espectacularitat.


Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19