Inca Viva: Donar de menjar al famolenc

0Inca Viva és una fundació que té un sol any de vida. No obstant això, el seu treball ha estat crucial per a moltes famílies de la ciutat que amb la crisi han perdut no només la seva feina, sinó que han vist s'aliment bàsic en perill. Fanny Blasco és la fundadora i actual presidenta i assegura que de bon principi tenia molt clar que havia d'actuar en tres fronts primordials per ajudar les famílies necessitades: aliments, higiene i roba.

Noticia del Diario de Mallorca


Inca: Can Ramis se renueva para convertirse en un referente comercial y cultural

2Con el objetivo de crear un gran eje comercial que una la calle Major, pase por la calle Bisbe Llompart y termine en la Gran Vía Colón de Inca, los propietarios del histórico edificio de Can Ramis trabajan en la restauración del inmueble para que se convierta en un referente comercial y cultural en la ciudad.

Durante este verano se iniciaron las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de telas que posteriormente se convirtió en una fábrica de pieles. Los promotores de la obra explicaron que «en primera instancia se quiere embellecer el inmueble y se ha empezado por cambiar la cubierta y pintar la fachada». También tienen proyectado instalar una iluminación en el edifico «para que la fábrica destaque en la Gran Vía y de más prestigio a la avenida».

En el proyecto está previsto que la planta baja de Can Ramis acoja la zona comercial, mientras que en el primer piso se apuesta por crear un gran espacio cultural que recuerde la tradición industrial y comercial de Inca. Aunque aún falta perfilar los detalles, los promotores tienen en mente algunas ideas como la de crear «un museo sobre la producción industrial de la ciudad, además de un centro de innovación». Aún así, puntualizaron que estas opciones son «primeras ideas que se deben estudiar y verificar si tienen interés entre la sociedad».

Impulso

Con la puesta en marcha de la restauración del edificio de Can Ramis, los promotores indicaron que «ponemos la base para dar un impulso comercial a la zona».
Por lo que se refiere a la instalación de diferentes tiendas en la planta baja de Can Ramis, los dueños explicaron que no se realizan obras para separar el espacio en diferentes locales. «Nuestra prioridad es embellecer el edificio, posteriormente ya se verá el tipo de comercialización que pueda acoger», dijeron. Tampoco se facilitó la posible fecha de apertura del nuevo centro cultural y comercial de la ciudad.

Signa per demanar a l'Ajuntament d'Inca que rebutgi la proposta de construcció d'un parc temàtic

0La plataforma Salva Mallorca ha iniciat a través del portal digital d'activisme en línia change.org una campanya de recollida de signatures en contra del parc temàtic Terra Santa que una promotora privada vol construir a la capital del Raiguer.

La notícia que Inserció Immobiliària ha registrat a l'Ajuntament d'Inca el projecte de construcció del parc de temàtica religiosa corria ahir com l'escuma per les xarxes socials fins al punt que es va iniciar una recollida de signatures espontània a través del portal digital change . org que recull també firmes per altres iniciatives populars, en contra de la importació de residus a Mallorca, per exemple.
A través d'aquest portal aquells veïns que ho desitgin poden descarregar-se una instància estàndard i signar perquè l'Ajuntament d'Inca rebutgi el projecte principalment pel seu impacte sobre el medi ambient.

L'estada registrada dilluns a l'Ajuntament d'Inca per la promotora del parc temàtic no sol • licita expressament una autorització per fer-ho simplement sol • licita al consistori «que sigui atès l'estudi d'aquest projecte per part de l'Ajuntament». El regidor d'Urbanisme d'Inca, Felip Jerez, ha traslladat el document als serveis tècnics municipals.

Jerez va adonar del document als representants de l'oposició durant la comissió d'Urbanisme celebrada el dilluns després que el portaveu socialista, Xavier Ramis s'interessés per l'assumpte. El batle d'Inca, Rafel Torres, es troba de viatge aquesta setmana.


Perquè no volem que es segueixi destruint Mallorca.

Signa per demanar a l'Ajuntament d'Inca que rebutgi la proposta de construcció d'un parc temàtic religiós (Tierra Santa) al municipi. Aqui ja tenim el millor parc temàtic, l'illa en si mateixa.

http://www.change.org/es/peticiones/ajuntament-d-inca-no-volem-cap-parc-tem%C3%A0tic-religi%C3%B3s-a-mallorca

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2012

0

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2012

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2012 amb la finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Dijous Bo 2012, d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

Els Premis Dijous Bo podran concedir-se en les seccions següents:

a) Premi Dijous Bo de la Comunicació:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des del camp del periodisme i la comunicació, hagin realitzat una aportació important en la defensa de la informació i del pluralisme com a eines per ajudar a enriquir la societat inquera.

b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor convivència o major benestar dels homes i dones de la ciutat d’Inca.

c) Premi Dijous Bo d'Economia:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat.

d) Premi Dijous Bo de l’Esport:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en el món de l’esport tant en l’àmbit competitiu com per l’aportació feta en la promoció de l’esport de la ciutat d’Inca en qualsevol modalitat.

e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que des dels camps de les lletres, les arts, les ciències socials, la filosofia, la investigació científica i acadèmica, i altres disciplines humanístiques hagin aportat els seus coneixements i, en general la seva obra, en benefici de la societat inquera.

f) Premi d'Honor Dijous Bo:

Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant, per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades. Aquests premis no es podran concedir a títol pòstum.2. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries dels Premis que es regulen en aquest reglament les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels Premis Dijous Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.


3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

- Currículum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES
El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 1 d’octubre de 2012. Les propostes s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 1 d’octubre de 2012.


5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES
La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria.

Un cop escoltat el suggeriment del Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, la Comissió Informativa de Cultura realitzarà les propostes de concessió dels Premis Dijous Bo especificats en el punt 1 de la convocatòria, les quals elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, els Premis Dijous Bo requeriran acord plenari de la corporació municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple.

La concessió dels Premis Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i els premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.

L’Ajuntament d’Inca podrà declarar deserta/es aquelles categories en què consideri que les propostes presentades no són adients.

La Comissió Informativa de Cultura resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.


6. CONTINGUT DELS PREMIS

Els Premis Dijous Bo no tendran dotació econòmica i consistiran en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2012 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Els funcionaris de l’Ajuntament d’Inca hauran de saber català, com finsara

0
Els funcionaris de l’Ajuntament d’Inca hauran de saber català, com fins ara.


L'Ajuntament d'Inca, governat pel Partit Popular amb majoria absoluta, també es desmarca de la política lingüística que vol implementar José Ramón Bauzá. Si l'equip de govern no canvia de parer, el ple del Consistori aprovarà divendres mantenir el requisit d'acreditar coneixements de llengua catalana per poder ocupar la majoria de llocs de feina.

Tal com estableix la nova Llei de funció pública (la que cerca degradar l'estatus de la llengua pròpia a l'Administració), el Consistori inquer ha procedit a adaptar la relació de llocs de feina a la legislació actual. La relació de llocs de treball és un document d'ús intern en què, a més d'altres qüestions, s'especifica el nivell de català que caldrà exigir a cada un dels treballadors.

Segons consta en la nova relació de llocs de feina, doncs, la Sala preveu mantenir el requisit de català per a tots i cada un dels funcionaris i per a la majoria de places del personal laboral. Sols en quedarien exempts els operaris que fan tasques a carreteres i camins, al cementeri, en la distribució d'aigua, en l'enllumenat públic, els netejadors i determinades places d'administratiu. Tampoc no caldrà que en sàpiguen els netejadors, els cuiners i alguna altra plaça (però poques) de l'escoleta municipal, de l'Institut d'Activitat Física, de l'escola de música i de la residència de persones majors.

Argumentació

L'argument del Consistori per mantenir el requisit de català és que pràcticament tots els treballadors municipals tenen com a funció principal l'atenció al públic. "L'atenció al públic com a funció principal" és, precisament, una de les "excepcions" que preveu la nova llei perquè l'Administració pugui continuar requerint coneixements de català als futurs empleats. Núria Riera, la directora general de Funció Pública, ha manifestat que aquest supòsit es reservava a "casos excepcionals". En la nova relació de llocs de feina d'Inca, això no obstant, el supòsit esdevé norma. L'excepció, en realitat, són la minoria de places que restaran exemptes de català.

Cal insistir que la nova relació de llocs de treball l'ha feta i proposada el Partit Popular. La iniciativa s'ha d'interpretar com una passa que el torna a acostar al regionalisme, un corrent força present a l'agrupació local d'Inca del qual els populars s'havien allunyat, els darrers mesos, a causa del rígid posicionament de Bauzá.

http://dbalears.cat/actualitat/balears/els-funcionaris-ajuntament-inca-hauran-coneixer-catala.html

Programa de festes de Son n'amonda 2012

0

Programa de festes de Son n'amonda 2012
 
 
 
Programa d'actes
Div 28 de setembre 2012
Plaça des Bestiar Inca
17h - Amollada de coets
19h - Batucada per les Besties Negres
20h - VII Sopar a la fresca (Heu de dur menjar tots els vostres convidats. L'associacio durà vi, aigua, tasso pels socis.
 
Dis 29 de setembre
Plaça des Bestiar
11h - Amollada Coets
12h - Festa Infantic, jocs i cucanyes
20h - Sopar per els socis i convidats (Heu de dur plat, ganivet, forqueta i tasso de casa vostra)
RIFA I SORTEIG SE REGALS
Col.labora Viatges Massanella
A les 22h - Gran Revetla animada per "Anton, musica en vivo"
 
 

Diumenge 30 de setembre 2012
Com cada diumenge, mercat de fruita i verdura i el rastro d'inca
18h - Missa al monastir de Sant Bartomeu d'Inca
Altres Actes:
Fogueró de Santa Maria la Major - 10 de novembre de les 20h a 21.30h  Plaça des Bestiar
 

Rastrillo a Inca 20 d'octubre. Vols participar?

0


Desde la asociación Flor de vida, os invitamos a participar en nuestro rastrillo "Todo para Niños” que tendrá lugar el día 20 de octubre del 2012 de las 10 hasta las 18 horas (aproximadamente) en la plaza de las Islas Baleares en Inca (justo al lado de la piscina municipal de Cristo rey).


En nuestro rastrillo, como en el de Santa Ponsa, puedes vender y comprar ropa y accesorios para bebés, ropa de niños y niñas hasta los 16 años aproximadamente, juguetes, juegos de mesa, disfraces, libros, videos, DVD (también en catalán, alemán, francés e inglés) etc. Habrán madres que informan sobre cursillos, servicios y clases de cualquier tema relacionado con familias con niños. Otras ofrecen pequeñas manualidades, elaboradas por ellas mismas junto con sus hijos...
Esta vez, habrá una zona para que los niños a partir de 8 años tengan su propio puesto reciclando sus antiguos juguetes y comprándose nuevos. Y por último conocernos, intercambiar experiencias e información...

La asociación Flor de vida es una asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto, la idea de este rastrillo no es sacar beneficio. Pero para cubrir gastos de la organización pedimos a cada rastrillero una colaboración con 1 euro y  un plato de comida que venderemos  nosotros para recaudar fondos y poder seguir haciendo actividades. Te diremos en el momento de la inscripción las opciones a elegir.
El euro se paga la misma mañana del rastrillo cuando os damos la plaza y el plato se entrega en el mismo momento.
Sólo se pueden vender o exponer cosas relacionadas con niños, bebés, crianza o embarazo. No se permite la venta profesional de género nuevo.
Tampoco comida por las razones explicadas anteriormente.

Hay que llevar una mesa o simplemente una manta para exponer las cosas y sombrillas!. La cantidad de puestos está limitada en 50 puestos. 
Si estas interesada en montar un puesto de venta debes respondernos a este correo indicando tu nombre, la cantidad de puestos (1 puesto = 2 metros cuadrados) y lo que te comprometes a aportar antes del 10 de octubre del 2012. Si no has recibido este correo personalmente sino a través de una amiga, puedes facilitarnos tu dirección email & teléfono móvil para que te registremos permanentemente (si lo quieres) y recibirás información de la asociación.
Cuando validemos tu inscripción te mandaremos un mail de confirmación.
Si te surge un imprevisto y quieres cancelar tu inscripción por favor avísanos lo antes posible para dejar el sitio a otra familia (son 50 puestos disponibles)
Si no quieres recibir más correos, pulsa en "responder" y mándanos el mensaje "baja" y te borramos de nuestro registro.

Por favor, reenvía este correo a tus amigas y familiares para informarles sobre la fecha.

Gracias y hasta pronto!
Gwen de Flor de Vida
http://asociacionflordevida.blogspot.com.es/

L'empresa promotora del parc temàtic 'Terra Santa' registra ara el projecte a Inca

0

 Imatge del parc Terra Santa de Buenos Aires, en el qual es basa el projecte que volen implantar a Inca - Mallorca

Inser Immobiliaria registrar ahir (24.09.12) a l'Ajuntament d'Inca el projecte per construir el parc temàtic Terra Santa. «Sigui atès l'estudi d'aquest projecte per part de l'Ajuntament», diu l'escrit que situa el parc a la finca de ses Veles, parcel·la 8, polígon 14 (solar en venda) encara que aquest polígon no existeix segons la planimetria de la ciutat. El projecte és molt similar als que s'han presentat i han estat rebutjats en els últims anys a Campos o ses Salines.

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/empresa-promotora-del-parque-tematico-tierra-santa-registra-ahora-proyecto-inca.html


Vista actual del Puig de Santa MagdalenaEl nou circuit de Motocros en marxa per Octubre

0


Segons informa el Batle Rafel Torres al seu mur de facebook, les obres del nou circuit de Motocros s'Inca estan molt avançades.


Dissabte vaig poder anar a visitar les obres del nou circuit de motocross i trial i estan molt avançades. Per octubre ja es podran posar en marxa les instal·lacions. Bona feina la que està fent el club 100emocions i un acord positiu per a tot Inca ja que tendrem aquest espai només havent cedit els terrenys.

El Ciutat d’Inca posa en marxa l’Escola de Bàsquet

0


El Ciutat d’Inca posa en marxa l’Escola de BàsquetEls nins i nines d’Inca i dels pobles dels voltants ja poden inscriure’s a l’Escola de Bàsquet Ciutat d’Inca que s’iniciarà aquest proper més d’octubre al pavelló de La Salle.

Segons el club “el principal objectiu de l'Escola de Bàsquet del Ciutat d'Inca és la formació esportiva i personal dels nins i nines” ja que “la major pretensió de l'escola és formar nins i nines tant humana com esportivament, procurant que aquests jugadors/es es diverteixin practicant bàsquet”.

Els responsables de l’Escola de bàsquet afirmen que “els nins/es repartits en equips desenvolupen les seves qualitats esportives i participen en competicions”, tot això “amb un objectiu prioritari: que el nen es diverteixi, i per això és important que l'entrenador transmeti il•lusió, ja que això és una cosa que s'encomana.”

L’Escola de bàsquet Ciutat d’Inca va adreçada als nins i nines d’entre 4 i 9 anys (nascuts els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008). L’activitat tendrà lloc els dimarts i dijous, començarà a les 17:15 i finalitzaran a les 18:15. Quant a les dates, s’iniciarà el 2 d’octubre del 2012 i finalitzarà el 30 de maig de 2013.


Ens pots fer arribar el full d'inscripció a info@basquetciutatdinca.com o cada horabaixa de dilluns a divendres entre les 17:30h i les 20:30h al pavelló de Sa Creu - https://www.facebook.com/basquetciutatdinca

L'Ajuntament declara desert el concurs per organitzar les fires

0
El batle d'Inca, Rafel Torres, es va reunir ahir amb el regidor de fires, José Pastor, i tècnics del departament per decidir de quina manera s'organitzaran les tradicionals tres fires prèvies al Dijous Bo. Torres ha informat que s'ha declarat desert el concurs pel qual es pretenia que aquesta organització la efectuarà una empresa privada.

El regidor José Pastor, va destacar al seu torn que "s'organitzaran per part de l'Ajuntament, com cada any, tot i que s'estudia la possibilitat de comptar amb la col•laboració d'alguna empresa privada".
Per la seva banda, El PSOE va instar ahir el PP a suspendre el concurs públic. El PSOE "s'oposa rotundament a la privatització de les Fires d'Inca, amb més 500 anys d'antiguitat, que el PP vol portar a terme", va sostenir l'edil Virgili Moreno.

****
El plec establia que a canvi, el contractista percebria dels firaires i artesans un màxim de 50 euros més l'IVA per metre lineal, els venedors d'alimentació pagarien 80 euros més l'IVA per metre lineal i els de restauració 189 euros més l'IVA.

Des del PSOE d'Inca consideren que "no es poden privatitzar les fires ja són la tradició més arrelada de la ciutat i una de les nostres més importants senyes d'identitat des de tots els punts de vista, no només l'econòmic, sinó social, comercial i de promoció de la ciutat ", indica Moreno. L'edil ironitza que "l'organització de les fires i el Dijous Bo ha de ser municipal llevat que el PP també vulgui privatitzar el mateix ajuntament".

Noticia completa del Diario de Mallorca

Novetats a Inca II - Sa Ruta - Musicambart - Tenedor Gourmet - iBeauty - Oportunidades Inca - Body Sport Millenium

0
Sa Ruta Inca
Senderismo, trail, running, trekking, barranquismo y mucho más...
El Tenedor Gourmet a Inca
iBeautyOportunidades Inca
634314056Musicambart Music amb art


687 09 85 87 // 971 09 33 87


Body sport millenium inca
Gimnasio
C/ Jaume II, Inca
Mallorca
Telefono971880282 

Es regala ca i/o moixeta

0

 
 

Es regala aquest preciós ca, de nom Set. Te uns 9-10 mesos i l'hem tret de la canera de Son Reus. Te xip, vacunes i està sanat. És un encant, es du be amb altres cans, moixos i persones, li encanten els nins. És tranquil i obedient.

Es regala també la moixeta, te uns dos mesos i va ser abandonada per la mare, ara ja menja sola. Es du be amb cans i amb altres moixos. És tot juguera!

Si t'interessa algun dels dos, o els dos, o els vols conèixer, o saps d'algú que li puguin interessar, dim coses.
 
Telefonau al 661564807

Celler Restaurant Ca'n Ripoll a Inca

0


 Celler Restaurant Ca'n Ripoll a Inca


El restaurant Celler Can Ripoll està situat al centre d'Inca i és un edifici de patrimoni nacional que va començar sent un celler de vi l'any 1768. Al principi, obrers d'Inca venien aquí per fer una copa i per omplir les seves gerres de vi. Després, a mitjans de 1940, el 'celler' va començar a servir també menjar.


Avui dia, Celler Can Ripoll, que ha format part de la família Gual des de fa més de 30 anys, proporciona menjar tradicional mallorquina en un ambient històric i encantador, on els clients es veuen envoltats de les originals botes de vi i el sostre alt del celler.


Darrere del restaurant hi ha una terrassa enjardinada per passar una vetllada tranquil•la durant els mesos d'estiu. A més, el local disposa de diverses sales privades per a qualsevol ocasió especial. Els aficionats al ciclisme poden estar tranquils ja que hi ha un lloc segur on deixar les bicicletes mentre que gaudeixen d'un bon berenar.

Celler Ca'n Ripoll‎
Calle de Jaime Armengol, 4
07300 Inca, Mallorca
Telefon de contacte 971 50 00 24Festa de les Llanternes 2012 a Inca

0Un any més, la tradicional FESTA DE LES LLANTERNES 2012

Fes-te fan fent clic aqui


Hora: divendres, 5 / octubre · 17:30 - 20:00


Lloc: Plaça de Santa Maria la Major d'Inca

PROGRAMA:

17:30h TALLER DE LLANTERNES.

Si hi voleu participar heu de dur:

• 1 meló. Síndria, carabassa, pebre o altre fruita que trobeu oportú

• 1 cullera petita i reforçada per a buidar la fruita

• 1 espelma baixa i ampla

• 1 metre de corda o cinta

• 1 ganivet amb punta i serra (sols els nins més grans i els pares)

Organitza OCB Delegació d'Inca

Presentació de Llibre: "Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008)" D'antoni Marimon

0


Presentació de Llibre: "Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008)" D'antoni Marimon

Data: Dijous 27 de setembre
Lloc: Local OCB d'Inca (Carrer de Son Ordre 3 - Inca )
Hora: 20.30 hores
Contacte: ocb.inca@gmail.com


El Dr. Antoni Marimon Riutort és professor titular d'Història contemporània de la Universitat de les Illes Balears.

Imparteix docència en els estudis d'Història, així com també en els cursos d'accés per majors de 25 anys i de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB.

És autor de nombroses publicacions tant de llibres com en revistes especialitzades.

Des de juliol de 2011, fou nomenat Vicedegà dels estudis d'Història.
Ver mapa más grande

Recomanació de Llibre: Marie Alonso Ortegón - Cosas que pasan

0

Cosas que pasan

Marie Alonso Ortegón neix a Jerez de la Frontera, província de Cadis el 4 d’abril de 1991, però se trasllada a Inca l’any 1998, amb els seus pares i el seu germà. A  Inca ha viscut des de llavors; va fer els seus estudis primaris a CP Llevant i la secundària i el batxillerat (Decantant-se per l’humanístic) a l’IES Pau Casesnoves. Actualment segueix vivint i fent feina a la nostra ciutat, encara que està cursant 3r de filosofia a la Universitat (UIB).  Sempre ha estat una persona molt propera a la literatura, primer llegint (destacant  com a autors de capçalera alguns com Carlos Ruíz Zafón, Hermann Hesse, Jordi Serra i Fabra, Roal Dahl, Carmen Martín Gaite, etc.) i des de sempre, també escrivint.

Aquest any, amb 21 anys, Marie va presentar al I certamen Literari Poemas a medida/Editorial seleer un dels seus relats, i resulta guanyadora. El premi d’aquest certamen és la publicació d’una  recopilació dels seus escrits. Al maig de 2012 aquest somni es fa realitat, representat per un llibre titulat “Cosas que pasan”; Recopilació de quaranta relats de na Marie. Dia 22 del mateix mes de maig, Inca acull al claustre de Sant Domingo la presentació d’aquest llibre. Presentada per na Margalida Simonet, professora de literatura de l’IES Pau Casesnoves d’Inca, Marie parla del seu llibre, de la seva manera d’escriure; del seu somni. Va haver-hi moltíssim gent, tanta que no cabien dins la sala, i es varen vendre absolutament tots els llibres. Tothom irradiava felicitat i orgull; la majoria de la gent assistent eren amics, familiars, professors i companys de l’autora.


Marie Alonso Ortegón

Els seus escrits denoten una gran sensibilitat i deixen percebre clarament que són molt personals, reflexa del seu dia a dia i de persones reals que Marie empra per mostrar-nos el seu món, tant interior com exterior, senzilla i transparentment, sense que per això es perdi la màgia a la inventiva de l’escriptora.
Llegir-la es tota una delícia. 

Daniel Cirer, escriptor i director de “poemas a medida”.
 
 

El llibre es pot aconseguir ja a les llibreries d’Inca (Espirafocs –que els té exhaurits, però que està esperant un nou paquet de llibres, Univers literari i Tot Llibres), així com, tant en paper com en format electrònic (e-book) a les següents pàgines web: www.editorialseleer.com, www.amazon.es i als catàlegs de El Corte Inglés, Fnac i Casa del Libro.

Aqui l'enllaç directe per comprar el llibre.

IMAF: Activitats fisiques per joves i adults 2012 - 2013

0

Fes clic per engrandirACTIVITATS FÍSIQUES PER A JOVES/ADULTS CURS 2012/13 IMAF

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT MATINAL
Dilluns/dimecres/divendres 9.30-10.15 h Palau

GIMNÀSTICA PASSIVA MATINAL (Pilates, ioga, relaxació)
Dilluns/dimecres 10.30-11.15 h Palau d'Esports

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT HORABAIXA
Dimarts/dijous 17.30-18.15 h Palau d'Esports
Dimarts/dijous 18.30-19.15 h Palau d'Esports

ACTIVITAT DIRIGIDA (aeròbic, step, GAC)
Dilluns/dimecres 19.30-20.15 h Palau d'Esports
Dilluns/dimecres 20.30-21.15 h Palau d'Esports

CONDICIÓ FÍSICA GENERAL
Dilluns/dimecres 17.30-18.15 h Palau d'Esports

GIMNÀSTICA PASSIVA (Pilates, ioga, relaxació)
Dimarts/dijous 19.30-20.15 h Palau d'Esports
Dimarts/dijous 20.30-21.15 h Palau d'Esports

Größere Kartenansicht

INSTRUCCIONS GENERALS I PER A LA INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’USUARI: oficines de l'OA IMAF, carrer dels Sabaters, s/n (Palau
Municipal d’Esports). Tel. 971 504 216 – 971 883 079. Horari d’atenció d’hivern (a partir de l'1
d'octubre): de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h; dimarts i dimecres de 17.00 a 20.00 h.

DURADA DEL PROGRAMA: d'octubre de 2012 a maig de 2013. L'inici serà a partir de l'1 d'octubre, d'acord amb la programació de cada activitat. Les vacances de Nadal i de Setmana Santa es faran seguint el calendari del curs escolar.


PREUS DE LES ACTIVITATS:
Inscripció i assegurança col·lectiva d'accidents (d'octubre de l'any en curs fins a octubre
de l'any següent) 20,00 €
Assegurança d'accidents col·lectiva (d'octubre de l'any en curs fins a octubre de l'any següent) 5,00 €

Escoles Esportives Municipals: (preus curs complet 2012/13)
Activitats de 2 sessions/setmana 96,00 €
Activitats de 3 sessions/setmana 144,00 €
Dissabtes esportius (*preu mensual) 18,00 €

Nadal Esportiu
Usuaris inscrits al programa Escoles Esportives Municipals 2012/13 (*tot el
programa) 21,00 €
Nous usuaris (*tot el programa) 49,00 €

Pasqua Esportiva
Usuaris inscrits al programa Escoles Esportives Municipals 2012/13 (*tot el
programa) 12,00 €
Nous usuaris (*tot el programa) 28,00 €

REDUCCIONS, BONIFICACIONS I EXEMPCIÓ DE PAGAMENT: per a famílies nombroses,
inscripció a més activitats i a partir de 2 membres d'una mateixa unitat familiar.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: a partir del 24 de setembre en horari d'atenció a l'usuari.
Caldrà emplenar el full d’inscripció, que us facilitarà l’IMAF de l’Ajuntament d’Inca. Perquè la inscripció
sigui efectiva, un cop emplenat aquest full d’inscripció, només caldrà anar al banc a abonar l’import
corresponent. Si no ho feu en el termini indicat (fins al 31 d'octubre), l’organització entendrà que
renunciau a la plaça, sense dret a fer-hi cap reclamació. Heu de dipositar el corresponent justificant
bancari a l’oficina de l’IMAF abans de les 14 h de deia 31 d'octubre de 2012.

COBRAMENT: els usuaris inscrits pagaran el total del preu de l'activitat, mitjançant ingrés directe o bé
per transferència al compte corrent de l’OA IMAF, en dos ajornaments:
- 50 % al mes d'octubre, que correspondrà als 4 primers mesos de curs (octubre-gener).
- 50 % al mes de febrer, que correspondrà als 4 mesos restants (febrer-maig).
BAIXES I DEVOLUCIONS: qualsevol usuari, per donar-se de baixa un cop inscrit, ha de presentar-se a l'oficina de l'OA IMAF per signar la baixa voluntària. No es farà per telèfon ni a través del monitor.

L'import de la devolució, sempre que sigui per baixa justificada, serà el corresponent als mesos
abonats, però encara no gaudits. La quota d'inscripció i d'assegurança no són retornables. Les
devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.
Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir per la via de constrenyiment
en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació i per les normes que el complementin o el
substitueixin.

ALTRES QÜESTIONS: en qualsevol moment, l’IMAF podrà modificar els termes d’aquestes activitats.
En cas de no arribar als mínims de matriculació establerts en el programa, l’IMAF podrà procedir a la
seva anul·lació. És imprescindible l'ús de roba i calçat esportiu per poder realitzar l'activitat.

La Ronda Nord d'Inca: Inexistent 24 anys despres d'iniciar el projecte

0


PUNTUALIZACIONES SOBRE LA RONDA NORD, INEXISTENTE 24 AÑOS DESPUÉS DE INICIARSE EL PROYECTO

Recientemente ha sido presentada a información pública la reserva de una franja de terreno de 75 metros de amplitud por la que transcurrirá la vía de cintura de Inca, también conocida como Ronda Nord.

Independents d'Inca conocemos bien la historia de este proyecto que se inició en el año 1987 con su plasmación en el Plan General de Ordenación Urbana de Inca (PGOU) y de cuyo trazado, 24 años después, sólo se ha realizado un tramo de unos 100 metros de longitud que se inician frente al Pabellón Cubierto de la ciudad.

Discutir u oponerse, 24 años después, a que se ejecute dicho vial ya nos parece fuera de lugar, aunque sí queremos matizar una serie de cuestiones:

1. Integración de la vía.
La opción de Independents d’Inca es que el vial sirva preferentemente para facilitar la circulación de los vehículos de una parte a otra de la ciudad sin necesidad de transitar por el centro, que es ya casi imposible.
No es pues preferente que sea una vía interurbana en la que se pueda circular a una alta velocidad, ni con un diseño pensado en función de los coches y no de las personas, zonas peatonales, árboles, etc. Estamos convencidos de que el diseño de la ronda NO debe ser un límite del casco urbano, sino que con el transcurso del tiempo ha de poder integrase en la ciudad como un vial singular.

2. Propietarios afectados.
En estos momentos se reserva una franja de 75 metros de los que, al parecer, se utilizarán solamente unos quince. Esto significa que hay más propietarios de terrenos afectados de los estrictamente necesarios y nos preguntamos si a estas alturas no sería posible presentar a información pública el trazado real de la vía y por tanto, los terrenos afectados con exactitud para evitar incertidumbre y perjuicios a los propietarios de los terrenos de los 60 metros restantes.

3. Cambio de trazado.
Hace algún tiempo, el equipo de gobierno municipal (PP) nos informó de que el trazado de la ronda en la zona de Crist Rei había sufrido un desplazamiento debido a que las curvas en este tipo de vías debían tener un radio determinado, y que por ello el trazado previsto inicialmente se modificaba dejando de utilizar caminos ya existentes que únicamente habrían tenido que ser ampliados.

Ahora resulta que en la zona del instituto Berenguer d'Anoia, en la salida hacia Alcúdia, no se cumple con este radio de curvas, sino que se traza una especie de encadenado de ángulos rectos y el motivo que se nos explica es el de aprovechar los caminos existentes.
Pues bien, se aplican dos criterios distintos en una misma ciudad, a distintos ciudadanos, para lo cual tenemos varias respuestas, pero la que más se acerca a la realidad es la de no perjudicar a algunos propietarios y desentenderse de otros.

4. En conclusión.
Independents d’Inca cree que hoy ya debe prevalecer la ejecución de la ronda sobre el hacer grandes cambios, pero si ello significa aplicar distintos criterios a un tramo del trazado y a otro es mejor no ejecutarla.

Y si además se pretende construir una ronda solamente de asfalto y hormigón, en contra de un vial del que el ciudadano y el automovilista puedan estar orgullosos, mejor quedarnos como estamos, ya vendrán tiempos mejores.

Por cierto, el grupo municipal Independents d’Inca no ha presentado alegaciones puesto que ni el Ayuntamiento de Inca ni el Consell de Mallorca nos ha dado a conocer el proyecto definitivo. Y también porque el equipo de gobierno del PP de Inca nos dejó bien claro que el Ayuntamiento no alegaría, entonces sólo nos queda plasmar nuestra opinión como ya habíamos hecho en reiteradas ocasiones, esperando en vano que se recojan aquellos puntos que contribuirían a mejorar el proyecto y por tanto, el resultado final.

Dijous Bo 2012: Inscripcions pels venedors

0

firaire requisits de venda productes a Inca

Les inscripcions per als venedors del Dijous Bo 2012 es faran del 10 de setembre al 10 d'octubre
L'Ajuntament d'Inca informa del termini de preinscripció per a tots els venedors que vulguin exposar la seva parada en el transcurs del proper Dijous Bo 2012. Aquestes inscripcions es podran dur a terme del 10 de setembre al 10 d'octubre al registre d'entrada de l'Ajuntament.

Les persones interessades hauran de presentar una relació de documentació adjunta a la petició. En el cas dels venedors, la fotocòpia del DNI del sol·licitant, de la cotització a la seguretat social de la persona sol·licitant i de la persona que atendrà la venda a la parada. També el rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de l'estand.

Pel que fa als venedors de productes alimentaris, s'exigirà també la fotocòpia del carnet de manipulador d'aliments vigent de la persona que atendrà la venda a la parada i la fotocòpia del registre sanitari, en el cas de producció pròpia.

A més, s'haurà de disposar d'autorització sanitària: la venda de menjars preparats únicament es podrà realitzar en vehicles (camió-cuina) degudament autoritzats per la Conselleria de Salud.

Des de l'Ajuntament es recorda que únicament s'autoritzarà la venda de productes que compleixin la normativa sanitària vigent quant a registre sanitari, envasat, etiquetat, condicions de conservació a la temperatura adequada...

Altra documentació complementària a presentar seria la fotocòpia de la carta d'artesà o justificació de producció artesanal pròpia o la fotografia de la parada.

Per a dubtes i consultes, cal adreçar-se a l'Àrea de Mercats, preferiblement per correu electrònic: mercat@incaciutat.com o al telèfon 690 954 171.

Documentació

Què és Fun & Run ?

0
Què és Fun & Run ?

La resposta és senzilla: és un grup de persones amb ganes de divertir-se fent esport.
Moltes vegades no tenim la suficient força de voluntat per sortir a córrer o senzillament pensam que és avorrit i solitari.

Fun and Run ha sorgit precisament per satisfer ambdós objectius:
- MILLORAR EL RENDIMENT INDIVIDUAL
- DIVERTIR-SE FENT ACTIVITAT FÍSICA

Es tracta de sessions d'una hora on s'inclou una part de carrera contínua, estiraments i altres activitats lúdiques.

I no et preocupis pel teu nivell! Precisament és una activitat dirigida a aquelles persones que no han corregut mai o que just estan començant.

EL PRIMER DIA ÉS GRATUÏT!!! VINE A PROVAR-HO!

Esport a Inca

dilluns, 17 / setembre / 2012 - des de les 19:30 fins a les 20:30

Més info:  http://farinca.blogspot.com.es/
Email: ajofre.10@gmail.com

Feria de Caza y el Tiro a Inca: 28,29 i 30 de setembre

0
Un grupo de entidades privadas mallorquinas vinculadas al ámbito de la caza y el tiro ha organizando la primera Feria de Caza y el Tiro de las Islas Baleares, que se desarrollará en el Cuartel General Luque de Inca, Mallorca, los próximos días 28, 29 y 30 de septiembre y donde todos los aficionados a la caza y al tiro en sus diversas modalidades tendrán una cita inexcusable.

Esta feria pretende unir en un mismo recinto todas las diferentes artes de caza y modalidades de tiro. Será una feria dinámica y amena, donde en todo momento habrá demostraciones, exhibiciones, conferencias y competiciones de las más variadas artes y modalidades de caza y tiro.

En esta feria tienen cabida los perros de caza, reclamos, caza menor y mayor, así exhibiciones de tiro olímpico en sus más variadas modalidades, tiro con arco -tanto de precisión como de caza-, tiro con honda, cuchillería, cetrería, taxidermia, armerías, organizaciones de caza nacional e internacional, vehículos 4x4, arte cinegético, gastronomía de caza, textil y complementos para las jornadas camperas, y sobre todo distintos clubes, fundaciones y asociaciones de caza y tiro.

Desde la organización de esta I Feria de la Caza y el Tiro se explica que esta iniciativa, impulsada entre otras entidades por la Fundació Balear per a la Fauna i L'Art Cinegètic o el SCI Balearean Chapter, «sin animo de lucro», tiene como objetivo «que nuestras aficiones no se pierdan y se den a conocer al público en general».

Aqui el programa de la feria de la caza
Art urbà per embellir diferents racons de la ciutat i conscienciar en matèries com el medi ambient

0L'Ajuntament d'Inca presenta la primera iniciativa duita a terme amb un mural elaborat per l'artista Vito Osorio a les escales ubicades vora l'avinguda de Lluc.

L'Ajuntament d'Inca apostarà per embellir diferents racons de la ciutat utilitzant l'art mural. Alhora vol que aquestes obres incloguin missatges de conscienciació ciutadana.

Aquest és l'objectiu de la iniciativa que ha posat en marxa l'Àrea Municipal de Serveis i que s'ha estrenat amb l'obra que ha realitzat l'artista Vito Osorio al mur de les escales que comuniquen l'avinguda de Lluc amb el carrer d'Escorca.


L'objectiu del mural és el de potenciar el coneixement del Parc del Serral de les Monges per tal que els veïns en puguin gaudir més. Amb dita actuació s'ha millorat la imatge d'aquest indret de forma important.

El batle, Rafel Torres, manté que "a vegades, per embellir un racó d'Inca no són necessàries grans obres com hem demostrat aquí, sinó només un poc d'imaginació i art".

Torres ha explicat que l'Ajuntament està estudiant ara realitzar actuacions similars a altres llocs concrets de la ciutat amb la mateixa filosofia de millorar la imatge, a la vegada que s'intenta arribar d'una forma diferent a la població. De fet, properes actuacions podrien parlar de la necessitat de reciclar o de mantenir la ciutat neta. Torres ha exposat que s'aniran fent aquestes intervencions en funcions de la disponibilitat econòmica.


El batle afirma que "els veïns de la zona estan molt contents per aquest mural i han donat l'enhorabona a l'artista mentre el duia a terme".

Vito Osorio, tot i ser asturià, resideix a Inca des de l'any 2004. Llicenciat en l'Escola d'Arts Plàstiques i Escèniques de Conca, és professor de dibuix, pintura i audiovisuals a diferents localitats. A Mallorca ha fet feina com a dibuixant en projectes d'arquitectura. També ha participat en la creació de decorats teatrals i ha duit a terme diferents exposicions fotogràfiques i audiovisuals.
Rafel Torres garanteix que la ronda nord es farà i lluitarà per tal que afecti el mínim de finques i cases possible

0El batle diu que recollirà al·legacions de partits i particulars en l'informe favorable que elaborarà l'Ajuntament al traçat.

El batle d'Inca, Rafel Torres, ha deixat ben clar que la ronda nord de la ciutat es durà a terme aquesta legislatura. Ha assegurat també que lluitarà per tal que el futur traçat afecti el mínim de finques i cases possible.
D'aquesta manera Torres ha volgut fer constar la postura de l'equip de govern respecte de la construcció de la futura carretera.
A més, ha volgut tranquil·litzar a molts afectats recordant que la reserva actual és de 75 metres d'amplada, però que després, com a molt, quedarà reduïda a uns 20 metres. De fet, ha exposat que el format de la via serà la de ronda urbana amb un carril per sentit, voreres i un carril bici. Ha indicat que s'integrarà en l'entorn.
El batle considera que aquesta via és fonamental per descongestionar el trànsit d'Inca i que no es pot esperar més temps. Recorda que hi ha un acord unànime per Ple per evitar que la via passi per davant el Col·legi Miquel Duran per motius de seguretat i que el Consell ha fet el nou traçat pensant en aquest aspecte.
Ha recordat que el 95 % del traçat és el mateix que figura al Pla General de la ciutat des de l'any 1987 i que hi ha un consens social molt ample en relació  amb la necessitat de la ronda.
Per aquest motiu, ha reiterat que el Consell ara redactarà el projecte i que podria estar fet pel Dijous Bo o per a final d'any com a molt tard, i que les obres es podrien començar a mitjan 2013.
Respecte a les al·legacions, el batle ha manifestat que no es pot allargar aquest termini, però que s'ha trobat una alternativa per traslladar les que es vulguin fer a partir d'ara. L'Ajuntament disposa fins al 24 de setembre per elaborar un informe respecte del traçat, que serà enviat al Consell i que serà favorable. En aquest informe s'inclouran totes aquelles al·legacions de particulars i partits polítics que puguin ser ateses pel Consell.

Article a Incaciutat

Les festes de barriada d'Inca 2012

0Aquí teniu les dates de les festes de les barriades d'Inca. Penjarè la programació tan aviat com m'ho enviin.

Blanquer, 14,15,16 de setembre.
Son Amonda, 21,22,23 de setembre

Sant Francesc, 28,29,30 de setembre

Fira de la caça quarter general luque 28,29,30 de septembre

XXXIII Pujada a Lluc - Nit del 8 i matinada del 9 de setembre 2012

0


XXXIII Pujada a Lluc a peu - Nit del 8 i matinada del 9 de setembre 2012

Per a la pujada, apuntau-vos al comerç de Ca'n Rovira (c/ Comerç, 16. Tel. 971 10 07 56).
Per a la baixada en el bus gratuït, us podeu adreçar a la Batlia de l'Ajuntament (plaça d'Espanya, 1, 1r pis. Tel. 871 914 161).Noticia de l'any passat: Cerca de 20.000 personas participaron en la tradicional marcha que este año ha cumplido 38 ediciones. Una de las sorpresas fue la gran asistencia de gente joven.

Fundació deixalles Inca - Objectes de segona mà

0

Deixalles a Inca

La Fundació assumeix els principis de l’Economia Solidària i té com a objectiu contribuir a la construcció d’una societat més justa i més sostenible, afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears, mitjançant la realització d’activitats relacionades, principalment, amb els residus i amb la millora del medi ambient.

La Fundació Deixalles compta amb 7 delegacions: sis a Mallorca (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià i Inca) i una a Eivissa. Totes elles, constitueixen una xarxa d’activitats i tallers que possibiliten l’aprenentatge de competències personals i professionals i a la vegada són els instruments essencials per a canalitzar cada un dels processos d'inserció.

 Dilluns a divendres de 8 a 19 i dissabte de 10 a 14

 
 
 
Deixalles a Inca
Calle Teixidors nº 10 del polígono Can Matzarí.
Abans hi havia 1001 Sofas