Bases Cartell Carnaval i Bases de participació a Sa Rueta 2012ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
BASES CARTELL CARNAVAL – 2012Es tracta d’un concurs obert.
El termini per presentar els treballs finalitza el dia 1 de febrer a les 15 hores.
No s’ha de posar el nom davant (darrere s’ha de posar nom, cognoms, núm.
DNI, curs i centre escolar o telèfon).
L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar o no algun dels originals rebuts, els
quals, si no s’utilitzen, podran recollir-los a l’Ajuntament.
El jurat podrà declarar desert el premi.
Si algun dels treballs és seleccionat per a confeccionar el cartell, tindrà un
premi de 100 euros.
_______________________________________________________________
En el diseny del cartell hi ha de figurar:
CARNAVAL 2012
SA RUETA  (16 de febrer)
SA RUA  (18 de febrer)
L’ENTERRAMENT DE LA SARDINA  (22 de febrer)


******

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA (16 de febrer de 2012)

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana a sa Rueta del carnaval 2012.
CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a
l’any 2012, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es
troba a la partida 924.489 per un import de 450 euros.

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden
inscriure tots els grups de les escoletes i col·legis d’Inca (FINS A 4T DE
PRIMÀRIA) que vulguin participar en la desfilada. EL TEMA O MOTIU,
l’elegiran lliurement els concursants.
Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines.
Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones.
LLOC D’INSCRIPCIÓ: al 1r pis, Secretaria (Tineta). Horari: de 8 a 15 hores.
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 10 de febrer, a les 15 hores.
DISTINTIUS: els participants en la desfilada de sa Rueta hauran d’encapçalar
el grup amb una pancarta amb el nom del centre al qual pertanyen .
NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO RECONEIXEMENT
DEL JURAT.
JURAT: serà secret i el constituiran cinc persones.
VEREDICTE: els veredictes seran inapel·lables. Es faran públics, es
lliuraran els premis en acabar el darrer el mateix dia 16 de febrer a la plaça
de Mallorca.
L’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat.
La desfilada acabarà DINS la plaça de Mallorca; SI NO ÉS AIXÍ, NO ES
TENDRÀ opció a premi.
Si a causa del mal temps no es pot celebrar, SE SUSPÈN SA RUETA.
Per tenir dret a premi per participar a sa RUETA, s’ha de presentar una
fotografia digital de la carrossa i/o de la comparsa amb la data i amb el
mateix nombre de components que figurin a la fitxa d’inscripció.
QUANTIA DELS PREMIS DE SA RUETA
PREMIS COMPARSES: 1r premi …………………………………    200 euros
                                         2n premi ………………………………..    150 euros
                                         3r premi …………………………………   100 euros