Premis Literaris Pare Colom 2016

1L'Ajuntament d'Inca, a través de l'Àrea de Cultura, estableix els Premis Literaris Pare Colom 2016 amb la finalitat d'enaltir la figura del pare Colom, il.lustre poeta i lingüista de les nostres lletres.

Aquesta nostra iniciativa, que dóna suport a una de les activitats que el pare Colom més s'estimà, el conreu de la nostra llengua escrita, volem que honori el seu record, amb l'esperit mediterrani, esperit cultural singular, que afaiçonà la seva tasca. Amb aquesta finalitat, el Ple de l'Ajuntament d'Inca convoca els Premis Literaris Pare Colom 2016, d'acord amb les bases següents:

1. CATEGORIES Els Premis Literaris Pare Colom 2016 es convoquen en les següents modalitats: 1.1 Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel.la, recull de contes, dietari, llibre de viatges...) d'una extensió d'entre 80 i 125 folis. 1.2 Poesia: un poema o col.lecció de poemes d'una extensió mínima de 120 versos. 1.3 Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l'objectiu de ser representat.

2. OBRES Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2016 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor podrà concursar-hi amb un màxim d'una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES Les obres hauran de presentar-se en folis DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre cinc còpies de l'original en suport paper i una còpia en suport informàtic, realitzada en un programa estàndard, com ara Word, Open office o pdf. A la portada només es consignarà el títol de l'obra. Als cinc exemplars de l'obra s'adjuntarà un sobre tancat, al damunt del qual també constarà el títol de l'obra, i dins el qual figuraran les dades de l'autor (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrónica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l'obra a la portada de les còpies i juntament amb les dades de l'autor dins el sobre.

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES El termini d'admissió de les obres acabarà dimarts dia 31 de maig de 2016, a les 14.30 h. Les obres es podran presentar a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, al Claustre de Sant Domingo d'Inca (avinguda de les Germanies, 2, 07300, Inca; tel. 871 914 500), de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores. Hi seran admeses les obres que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d'emissió no és posterior a dia 31 de maig de 2016. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca lliurarà a l'autor un rebut de recepció de l'obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l'autor per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l'àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic dia 29 de juliol de 2016, en el marc d'una nit literària musical. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel.lable.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES S'estableixen els següents premis per als treballs premiats: • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat. • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat. • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat. Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor. En les tres categories, la dotació econòmica anirà a compte dels drets d'autor. La presentació d'aquestes obres es durà a terme dia 21 d'octubre de 2016 al Claustre de Sant Domingo d'Inca a les 20.30 h, coincidint amb l'aniversari del pare Colom.

7. CUSTÒDIA I RETIRADA D'EXEMPLARS L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no es farà responsable de la pèrdua o del deteriorament d'aquests. Els treballs que no hagin estat premiats podran ser retirats de l'Àrea de Cultura, sempre que se'n presenti el rebut corresponent, fins al 31 d'octubre de 2016. Transcorregut aquest termini, els originals seran destruïts.

8. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2016 suposa la total acceptació d'aquestes bases.

1 comments:

Anónimo dijo...

Muy molesta, pues los concursantes han currado mucho por presentar las obras en narrativa, para qué sólo seM de premio a poesía,pues no sé, creo bastante injusto ,y Pierdes FE en éstos tipos de concursos.Mas aún que has esperado tanto para presentarlo