Concurs imatge Dijous Bo 2014

0Concurs imatge Dijous Bo 2014

Es convoca un concurs per seleccionar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo d'acord amb les següents bases:
Bases concurs imatge Dijous Bo 2014

Termini: fins a l'1 d'octubre de 2014.

Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres, a la planta baixa Servei d'Informació de l'Ajuntament.

BASES DEL CONCURS DE LA IMATGE DIJOUS BO 2014
L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo d’acord amb les següents


BASES:

1 Objecte del concurs
El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo, per a la qual cosa s’estableix la concessió d’un premi de 500 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de Fires i Dijous Bo.
Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.


2. Participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.


3. Tècnica i dimensions
La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats.
La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN-A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions.
Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2014, 13 novembre i l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent un correu electrònic a cm@ajinca.net .
Junt amb l’obra en paper o cartó ploma s’adjuntarà un CD-ROM amb la imatge en format jpg o pdf i tots aquells formats adients per a la seva adaptació. (Freehand i Xdesign, etc.).

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original.

Així mateix, l’Ajuntament té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.


4. Lema
El lema que haurà d’inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2013 serà “Cent anys de Teatre Principal”.
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 18 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF. P-0702700-F5. Admissió
Cada participant pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Es poden presentar de dilluns a divendres, del 9 de setembre a l'1 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, al Servei d’Informació general (planta baixa), casa consistorial, plaça d’Espanya, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu.
Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:
- Nom i llinatges.
- Domicili.
- Telèfons de contacte.
- Adreça electrònica, si en té.
- Fotocòpia del DNI.
- En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i dades identificatives de l’entitat.
Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus i anunciar el mateix dia a Promoció Econòmica la tramesa mitjançant el fax. 971 880819. Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell.
No obstant això, quan hagin transcorreguts 5 dies naturals des de la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més cartells.


6. Qualificació de les obres
El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui.
El jurat es reunirà dins els 7 dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació. L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tindran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell i promoció de la fira del Dijous Bo.


7. Resolució
El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables..
Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.
L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

8. Exposició
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 18 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF. P-0702700-FL’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta
finalitat.

9. Devolució de les obres
Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats 10 dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini. L’Ajuntament d’Inca tindrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina
tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

10. Acceptació de les bases
El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat.
L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.