Els nivells d’immissió globals a la zona urbana d’Inca superen el valor límit establert per a aquest contaminant a la normativa vigent.

0


La Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental va efectuar una campanya de vigilància de la qualitat de l’aire d’Inca entre els mesos de febrer i abril de 2011 i detectaren uns valors de diòxid de nitrogen molt elevats. Així, els valors mitjans assolits durant la campanya foren de 52 μg/m3 a Plaça Mallorca i de 62 μg/m3 a Gran Via de Colom, superiors ambdós als 40 μg/m3 legislats com a límit anual per a la protecció de la salut.
El setembre del 2011, des del grup municipal MÉS per Inca presentàrem una moció sol·licitant l’elaboració d’una Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, tal com estableix la llei quan en un determinat lloc es supera un valor límit per a la protecció de la salut. La moció es va aprovar per unanimitat, però el govern municipal no va elaborar l’esmentat Pla.
La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic va planificar una segona campanya de seguiment de la qualitat de l’aire, als mateixos indrets on es va realitzar la primera, entre els mesos de maig i setembre de 2012. Una avaria a la Unitat Mòbil va obligar a aturar l’estació de seguiment i a donar per acabada la campanya a finals de juny, tenint dades únicament de Plaça Mallorca. Tanmateix, es va obtenir un valor anual mitjà ponderat de 44 μg/m3, superior al valor legislativament establert de 40 μg/m3.
Davant la confirmació de la problemàtica i la passivitat de l’equip de govern municipal, el 8 de març del 2013 vaig instar la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient que, en compliment al Reial Decret 1073/2002 i a la Llei 34/2007, procedís a elaborar un Pla de Millora de Qualitat de l’Aire del municipi d’Inca, en col·laboració amb l’administració local.
Novament, entre l’abril i juny del 2013, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic va realitzar un nou mesurament. Una de les conclusions més importants de l’informe és que els nivells d’immissió globals a la zona urbana d’Inca, per al diòxid de nitrogen, superen el valor límit establert per a aquest contaminant a la normativa vigent.
El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas tòxic que irrita les vies respiratòries i que procedeix bàsicament del tràfic. Segons la Comissió Europea, estudis recents elaborats per l’Organització Mundial de la Salut han associat l’exposició a curt i llarg termini al NO2 amb la mortalitat, ingressos hospitalaris i símptomes respiratoris en concentracions iguals o inferiors a les quals permeten els límits europeus actuals.
No prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire d’Inca va en contra de la normativa europea i és una gravíssima irresponsabilitat.