Concurs per la imatge publicitària del Dijous Bo 2017

0
Concurs per seleccionar i guardonar la imatge publicitària del Dijous Bo 2017

L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo de l’any en curs d’acord amb les següents BASES:

    Objecte del concurs

    El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo 2017. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.

    Premi

    S’estableix la concessió d’un premi de 700 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de Fires i Dijous Bo.

    Els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

    Participants

    Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.

    Tècnica i dimensions

    La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats.

    La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN-A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions.

    Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2017, 16 de novembre i l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent un correu electrònic a comunicacio@ajinca.net.

    Junt amb l’obra en paper o cartró ploma s’adjuntarà un CD-ROM amb la imatge en format pdf editable i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (.psd .ai …).

    L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original.

    Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

    Lema

    El lema que ha d’inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2017 serà “Dijous Bo, la fira de fires”.

    Admissió

    Cada participant hi pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Poden ser lliurats de dilluns a divendres, de l’11 de setembre al 3 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (planta baixa), casa consistorial, plaça d’Espanya, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu. El termini acaba a les 14 hores del 3 d’octubre de 2017. Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:

        Nom i llinatges.

        Domicili.

        Telèfons de contacte.

        Adreça electrònica.

        Fotocòpia del DNI.

        En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i dades identificatives de l’entitat.

Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i anunciar el mateix dia a l’Àrea de Comunicació la tramesa mitjançant el correu electrònic comunicacio@ajinca.net.

Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell.

No obstant això, quan hagin transcorreguts cinc dies naturals des de la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més cartells.

    Qualificació de les obres

    El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui.

    El jurat es reunirà dins els set dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació.

    L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tindran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell, i promoció de la fira del Dijous Bo.

    El jurat es reserva el dret de deixar desert el concurs.

    Resolució

    El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables.

    Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.

    L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

    Exposició

    L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

    Devolució de les obres

    Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats quinze dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini.

    L’Ajuntament d’Inca tindrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

    Acceptació de les bases

    El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat.

    L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.